Lưu trữ Danh mục: CentOS

Cấu hình IP tĩnh trên CentOS 7

Liệt kê thông tin các card mạng trên CentOS 7 Hãy sử dụng câu lệnh [...]